Zásady ochrany osobních údajů

V rámci fotosoutěže „Zaostřeno na společnost“ (dále jen „Fotosoutěž“) dbáme na to, aby s Vašimi osobními údaji, které nám v souvislosti s Vaší účastí poskytnete, bylo nakládáno plně v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu GDPR je Friedrich-Ebert-Stiftung, e.V. – zastoupení v České republice, se sídlem Zborovská 716/27, Smíchov, 150 00 Praha, IČ 14888343, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1256.

Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: Zborovská 716/27, Smíchov, 150 00 Praha
 • e-mail: fes@fesprag.cz
 • telefon: +420 224 947 076

2. Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste mu poskytli v souvislosti s Vaší účastí ve Fotosoutěži, a to v rozsahu: jméno, příjmení a e-mailová adresa.

3. Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje za účelem:

 • plnění právních povinností, které pro správce vyplývají z obecně závazných právních předpisů (dle § 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • zajištění oprávněných zájmů správce (dle § 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

4. Způsob zpracování osobních údajů a předávání údajů třetím osobám (tzv. příjemcům)

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu dle účelu jejich zpracování. Mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně, a to přímo správcem či jeho zaměstnanci nebo prostřednictvím automatizovaných informačních systémů a databází.

Správce neprovádí žádná rozhodnutí založená jenom a pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, která by pro Vás měla právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkala.

Vaše osobní údaje jsou náležitě zabezpečeny a chráněny před neoprávněným či protiprávním zpracováním, jakož i před jejich náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením pomocí vhodných technických a organizačních opatření.

Správce Vaše osobní údaje předává:

 • zaměstnancům a osobám, které se podílejí na pořádání Fotosoutěže;
 • osobám zajišťujícím pro správce webové nebo IT služby a marketing
 • správce Vaše osobní údaje nepředává do třetích zemí.

5. Doba uchovávání osobních údajů

 • Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu trvání Fotosoutěže a dále ještě v nezbytném rozsahu po dobu nezbytně nutnou pro ochranu oprávněných zájmů správce a pro splnění povinností, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

6. Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

Dle GDPR Vám náleží:

 • právo získat přístup k Vašim osobním údajům a právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány (dle čl. 15 GDPR);
 • právo na opravu či doplnění Vašich osobních údajů (dle čl. 16 GDPR);
 • právo na výmaz Vašich osobních údajů, tzv. „právo být zapomenut“ (dle čl. 17 GDPR);
 • právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů (dle č. 18 GDPR);
 • právo získat od správce Vámi poskytnuté osobní údaje, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (dle čl. 20 GDPR);
 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů dochází k porušení GDPR (dle čl. 77 GDPR).

7. Závěrečná ustanovení

S dotazy, jakož i s uplatněním Vašich práv souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet na správce prostřednictvím e-mailové adresy fes@fesprag.cz.

Zaškrtnutím souhlasu s Podmínkami ochrany osobních údajů na webové stránce Fotosoutěže (zaostrenonaspolecnost.cz) potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami řádně seznámili, že jsou pro Vás srozumitelné, a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky kdykoliv změnit či doplnit. Aktuální verze těchto podmínek bude vždy zveřejněna na webové stránce správce (prag.fes.de) a o případné změně budete informováni také prostřednictvím e-mailu zaslaného na Vámi poskytnutou e-mailovou adresu.

8. Účinnost

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.09.2021